Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Zmarł Herbert Gawlik

 

31 stycznia 2014 r. zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

Śp. Herbert Gawlik

WSPÔMNIYNIE

Ciynżko mi sie dzisiej pise, bo to co chca pedzieć musi być we czasie miniônym – był, zrobiył, poszeł, żył… Niy ma juz z nami Herbeta Gawlika. To ło niym chca napisać pora słôw. Był naszym kamratym, człônkym Zwiônzku Gôrnoślônskigo. Myśla, że niy ino my go znali. Bez te łoziymdziesiôn lot, wtore mu Pônbôcek doł, udało mu sie wiela dobrego zrobić. Był rechtorym na pynzyji ale durch coś robiył. Mioł swojigo ptoka, a tak po prowdzie pora ptokôw. Zbiyroł pijôndze roztomajtych nacji, łoznaki, medale, fanki, abcybildry na sztrahecle. Te wszystko możno mu zajmuwało pôł chałpy. Rod to pokazuwoł inkszym, przirychtuwoł wystawy i fajnie umioł ło tych swojich ptokach łosprawiać. Był malyrzym amatorym. Niy jedyn łoglôndoł jego łobrozki cerkwi wtore narysuwoł blajsztiftym. Jako Ślônzok dboł coby ło ziymi na wtory żyjymy i ło Ślônzokach inksi môgli sie jak nojwiyncy dowiedzieć, bezto napisoł ksiônżka „Piekary Śląskie – informator o walorach krajoznawczych i kulturowych” i do kupy z inkszymi leksykôn ło piekarzanach. Przoł ślônski godce i łôńskigo roku na „Kônkurs gryfny godki” przełônacył na ślônski „Maratôn”. Umiôł łosprawiać po niymiecku i jak ino wto był we potrzebie to pômogoł przekłodać z jednego jynzyka na drugi. Rod tyz łaziył po naszych Beskidach, gryfnie ło nich godôł, bo był srogym lufciorzym. Żol mi, że juz ło dziewiônty rano niy łobejrza bez łokno jak łazi ze kijami do nordic walkingu, że niy trefiymy sie coby połosprawiać ło Piekarach, powspôminać jak to kejś było, że niy zaśpiywômy na rajzie na Anaberg „Do przodu, do zadu sie kolibali”. Był cowiekym, wtorymu zawsze sie chciało zrobić coś dobrego. Nôm niy łostało nic ino ło niym pamiyntać, wspôminać i porzykać.

Helena Leśniowska

 

Comments are currently closed.