Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

NIYDZIELE WIELKIGO POSTU.

Sôm my jesce we Wielkym Poście. Kożdy to wiy, że zacyno sie łôn łod środy popielcowy.Jest w niym szejś niydziel: sucho, gucho, corno, bioło, goiczno i palmowo. Godali tak:

sucho, bo jodło sie bez łomasty,

gucho, bo trza zacôńć sie wyciszać,

corno, bo jesce sôm krôtke dni i jest ćma,

bioło, bo idzie ku dobrymu, jest jaśni,

goiczno, bo łazi sie z goikym,

palmowo, bo świynci sie palmy na pamiôntka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Niydziela goiczno latoś mômy 22 marca. Wtedy dziołszki fajnie łoblecône po ślônsku chodzôm łod chałpy do chałpy z goikym. Jest to choinka łobstrojôno maluwanymi jajkami i kolorowymi szlajfkami. Dziołszki śpiywajôm:

Na naszym goiku maluwane jajka,

 co je maluwała dômbrowsko kaczmarka.

Cało noc niy spała jajka maluwała,

cało noc niy spała jajka maluwała.

Łod poru lot ło ty tradycji pamiyntajôm dziołszki ze szkoły na Dômbrôwce. I latoś tyz niy zapômniały. Fajnie by to było, keby jesce we inkszych dzielnicach Piekor frelki tyz ło tym pamiyntały we piônto niydziela postu. Zaś 29 marca, ło cym wszyjscy juz wiedzôm, bydzie niydziela palmowo. Poświyncône we kościele palmy przinosi sie do dôm. Kejś zatykało sie je przi świyntym łobrozie a jak była burza, to kładło na fynsterbrecie, coby brôniyły łod pierônôw. Z gałônzek palmowych robiyli krziżyki , wtore potym wtykali we pole by dobrze łobrodziyło. Nojmynsi jak szli z palmami z kościoła, to łykali palmowe baśki, bo miały pômogać na boleści garła. Poświyncôny palmy sie niy wyciepuwało ino jôm spolyło w piecu. Do Wielkanocy kożdy staroł sie zadbać ło porzôndek w chałpie i kole ni.  Robiyło sie to do niydziele palmowy. Pryndzy tyz trza zasioć żytko na wacie i nazbiyrać łupin ze cebule, by potym w nich warzić kolorowe jajka. Wielki tydziyń łod zawsze był czasym wyjôntkowym. Downi godali nawet, że jak wtoś umrze we Wielkym Tydniu to pódzie prosto do nieba, bo wtedy niebo jest łotwarte. W łostatnie dni Wielkigo Postu kożdy staroł sie wyciszyć, wiyncy rzykać i być w kościele, by dobrze przirychtuwać sie na nojważniejsze świynta, Świynta Zmartwychwstanio Pańskigo. A jak bydzie latoś? Po roz piyrszy łod 100 lot bydzie zaś we Piekarach Misterium Mynki Pański. Kożdy może rzykać we swojym kościele ale idzie tyz przeżyć łostatnie dni Chrystusa na Piekarski Kalwarii. 

Comments are currently closed.