Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Ogłaszamy konkurs fotograficzny.

21 marca wystartował konkurs fotograficzny: „Piekary Śląskie w foto obiektywie”. Organizatorami są Koło Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich i Wiktor Franki członek Koła ZG oraz Stowarzyszenia Silesius. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Europosła Marka Plury. Szczegóły zawiera poniższy regulamin.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Piekary Śląskie w foto obiektywie”.

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Piekary Śląskie w foto obiektywie”, zwanego dalej Konkursem są Związek Górnośląski Koło Piekary i Wiktor Franki, członek Związku Górnośląskiego oraz Stowarzyszenia Silesius.
2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury. 
3. Celem konkursu jest stworzenie albumu ze zdjęciami ukazującymi miasto Piekary Śląskie.
4. Konkurs odbywa się w przestrzeni wirtualnej, w grupie portalu społecznościowego Facebook pod nazwą „Konkurs Fotograficzny »Piekary Śląskie w foto obiektywie«”
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która w dniu jego rozpoczęcia (tj. 21.03.2018 r.) ma ukończony 15. rok życia oraz posiada prawdziwe prywatne konto w serwisie Facebook.
6. Udostępnienie zdjęcia spełniającego wymagania regulaminu na stronie wydarzenia oznacza automatycznie akceptację regulaminu i przystąpienie do Konkursu. 
7. Uczestnik Konkursu musi być autorem udostępnianego przez siebie zdjęcia. Zdjęcie powinno przedstawiać miejsce, wydarzenie lub przyrodę w Piekarach Śląskich oraz być opisane. W opisie należy zawrzeć następujące informacje: tytuł zdjęcia, miejsce gdzie zostało zrobione, czas wykonania (data, miesiąc) oraz imię 
i nazwisko autora. Zdjęcia nie mogą być osobiste, zawierać reklam ani naruszać przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm.
8. Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane w roku 2018 i nie może być wątpliwości, iż zostały zrobione na terenie Piekar Śląskich (dotyczy to szczególnie przyrody). 
9. Każdy uczestnik może udostępnić więcej niż jedno zdjęcie, nie częściej niż jedno w ciągu doby. W przypadku dużej ilości uczestników i liczby zdjęć organizator może w każdym momencie ograniczyć ten limit, np. do jednego tygodniowo. 
10. Udostępniając swoje prace, Uczestnik wyraża zgodę na ich publiczne rozpowszechnianie bez żadnego wynagrodzenia.
11. Każde zdjęcie udostępnione w grupie konkursowej staje się częścią albumu „Piekary Śląskie w foto obiektywie”, który w całości jest własnością Związku Górnośląskiego Koło Piekary. 
12. Organizator powołuje 5-osobowe Jury, które dokona wyboru finałowych zdjęć. Każdy z jurorów nominuje do finału 5 zdjęć. Następnie Jurorzy w poszerzonym do 7 członków składzie ocenią każde zdjęcie w skali 1-10. Po zsumowaniu punktów wyłoniona zostanie zwycięska praca oraz 5 wyróżnień. W przypadku równej ilości punktów odbędzie się dogrywka.
13. Jurorzy będą oceniać wrażenie jakie wywarło na nich samo zdjęcie, nie dokonując oceny miasta ani autora.
14. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
15. Konkurs trwa od dnia 21.03.2018 r. do 30.09.2018 r.
16. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r o
grach losowych i zakładach wzajemnych.
17. Okres do 20.03.2018 jest promocją Konkursu, a udostępnione w tym czasie zdjęcia można ponownie udostępnić jako konkursowe od 21.03.2018.
18. Nagrodą główną w Konkursie jest 3-dniowa wycieczka do Brukseli ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, ufundowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plurę. Pozostałe nagrody to 5 wyróżnień i nagrody rzeczowe o wartości ok. 150 zł. ufundowane przez Związek Górnośląski Koło Piekary, Stowarzyszenie Silesius. Dodatkowymi nagrodami mogą być wyróżnienia od sponsorów i partnerów Konkursu. 
19. Członkowie Jury oraz Organizatorzy mogą udostępniać zdjęcia w grupie FB poza Konkursem.
20. Członkowie Związku Górnośląskiego Koło Piekary udostępniając zdjęcia ze swoich prywatnych profili na FB biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych, podanych w niniejszym Regulaminie
21. Organizator może odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Comments are currently closed.