Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Deklaracja Ideowa Związku Górnośląskiego

DEKLARACJA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO

 U podstaw Związku Górnośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego dobro każdej osoby.

Związek Jest dobrowolnym stowarzyszeniem, wspólnotą osób identyfikujących się z wartościami, które symbolizuje Górny Śląsk. Jest organizacją niezależną od władzy politycznej. Pragnie stać się rzecznikiem wartości, aspiracji, dążeń oraz interesu Górnego Śląska w skali ogólnonarodowej.

Związek pragnie nawiązać do tożsamości wywodzącej się z piastowskich korzeni księstw górnośląskich: opolskiego, raciborskiego, cieszyńskiego, zatorsko – oświęcimskiego, siewierskiego, bytomskiego, nyskiego i opatowsko – karniowskiego.

związek uznaje za swoje dziedzictwo wartości przekazywane przez:

  • wielkich Ślązaków – budzicieli świadomości moralnej i narodowej, w tym duchowych obu wyznań, społeczników, intelektualistów i artystów,
  • zakony górnośląskie, m.in. cystersów, bożogrobowców, franciszkanów, dominikanów, jezuitów oraz diakonackie wspólnoty ewangelickie,
  • organizacje: górnośląskie towarzystwo akademickie sprzed I wojny światowej, Macierz Szkolną, Alozjanów, Sokoła, Eleusis, Silesia Superior, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Związek Polaków w Niemczech, Związek Polaków w Czechosłowacji., Powstańców Śląskich, Obrońców Górnego Śląska we wrześniu 1939r., żołnierzy Armii Krajowej na Śląsku i Śląskie Szare Szeregi.

Związek widzi zasadniczy cel w podtrzymaniu świadomości mieszkańców regionu górnośląskiego, iż są gospodarzami swej „małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury, w tym także za dialekt i zwyczaje za bogactwa przyrody krajobrazu tej ziemi; za swoją tożsamość, która mimo wszelkich przeszkód i niszczycielskich tendencji, zwłaszcza w ubiegłym półwieczu, nie może zaniknąć, lecz winna się nadal rozwijać, utrwalać i wzbogacać swymi wartościami skarbnicę kultury narodowej i europejskiej.

Związek jest otwarty na nowe wartości w filozofii, sztuce, nauce, wychowaniu i oświacie, technice i gospodarce.

Do swych zadań Związek zalicza również:

  • upowszechnianie prawdy o Górnym Śląsku z poszanowaniem dorobku minionych wielonarodościowych pokoleń tej ziemi oraz ludności napływowej z innych regionów kraju;
  •  rozwijanie żywych form życia społecznego i kulturowego oraz sprzyjanie tworzeniu się więzi sąsiedzkich i towarzyskich,
  • podejmowanie działań na rzecz przywrócenia zdrowych warunków życia i zaprzestania dalszej degradacji środowiska przyrodniczego,
  • opiekę nad pomnikami kultury polskiej oraz czesko – morawskiej, słowackiej, niemieckiej i żydowskiej,
  • utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami regionalnymi o podobnym charakterze, jak Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie i Związek Podhalan,
  • trzymywanie łączności ze środowiskami górnośląskimi poza granicami administracyjnymi województw górnośląskich, poza regionem, oraz poza granicami kraju.

Związek pragnie osiągnąć swe cele poprzez pielęgnowanie cech, które od pokoleń były wyznacznikiem górnośląskiej tożsamości.. Są to: przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich, ethos pracy, umiłowanie wolności, rzetelność, rola rodziny, tolerancja i otwartość kulturowa, również stanowa, a także ukierunkowanie społeczne „od siebie ku drugiemu” oraz gospodarność.

Związek będzie prowadził m.in. działalność wydawniczą, naukową, badawczą i artystyczną, pracę oświatową, pracę z młodzieżą, działalność klubową, towarzyską i krajoznawczą, a ponadto działalność gospodarczą, pomocniczą i interwencyjną. Dla wspierania tych różnorodnych działań zostanie powołana Fundacja Związku Górnośląskiego.

Do Związku może należeć każdy, kto czuje się uczuciowo związany z Górnym Śląskiem i traktuje ten region jako miejsce życia dla siebie, swoich dzieci i przyszłych pokoleń – każdy, kto może powiedzieć i potwierdzić swoją postawą społeczną: „To jest moja ziemia”.

Strukturę organizacyjną Związku Górnośląskiego określa statut.