Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

ŁO TYM JAK POLSKA NA ŚLÔNSK PRZISZŁA.

Sama niy prziszła. Bezto trza pedzieć

ło tym co kożdy powiniyn wiedzieć.

Noprzôd Piastowie na Ślônsku byli,

ze śtyrysta lot tu sie rzôndziyli,

aż podzielyli tyn Ślônsk na kônski.

Był kôniec Piastôw i kôniec Polski,

bo krôl Kazimiyrz co to był Srogi

łoddoł go Czechôm. Wziôn za pas nogi,

poszed do Polski a Ślônsk łostawiył.

No i krôl czeski tukej zabawiył.

Czechy sto trzidzieści lot tu były.

Potym Habsburgi sie rozplyniyły,

kerych zaś Prusok stônd wyciepuje

i razym z Niymcym na Ślônsku panuje.

Pewnie myśleli, że tak łostanie.

Ale Ślônzoki zrobiyli powstanie

piyrsze i druge a potym trzecie.

Nojlepi gywerôm sie stônd wymiecie

tych co rzykać po polsku niy dali

i do szprechanio wszystkich zmuszali.

A jak powstańce porzôndek zrobiyły,

to tukej Polska sie zaprosiyły,

na Gôrny Ślônzek, na jego kônsek

i taki Polski był tu poczôntek.

Po szejset latach to sie udało

i bezto wiela sie pozmiyniało.

Ażeby Polska sie lepi miała

to łod Ślônzokôw gyszynk dostała:

gruby i huty, rozmajte werki

kaj sie robiyło drůt i zicherki,

ludzi môndrych, na robocie sie znali

i ło swoji godce pamiyntali.

A Gôrny Ślônzek co z tego mioł?

Autonomio na pora lot dostoł.

Ale to richtig fest krôtko trwało.

Tak krôtko, że niykierym sie zapômniało.

H.L.