Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Luftuwanie wspômniyń.

Kejś wycytałach w Internecie: „Bo Ślônzok niy wyciepnie, Ślônzok niy wydo, bo Ślônzokowi sie wszystko przido. I choć mu to potym w dôma zawodzo i se wto niyroz wdepnie, richtik Ślônzok nicego niy wyciepnie!” Niy wiym wto to pedzioł, ale wydowo mi sie, co tyn istny mo recht. Styknie ino przipômnieć sie pełne śranki, a jak przidzie co do cego, to niy ma co łoblyc. Wszystkigo szkoda wyciepnôńć. Wisi w śranku trocha za ciasnych łachôw – kecka z fołdôm, szaty z biołym kraglym, modro wyszywano bluza z dugym rynkowym i drugo z krałzkôm przi karku, ale myśla co kejś schudna i byda to môgła łoblyc.  Gabardinowy mantel tyz może sie przidać, bo moda wroco, a tyn kostim, to jest dugo godka. Jak go wyciepnôńć, kej jo na niego cekałach u szwocki ze dwa miesiônce. Noprzôd musiałach w sklepach poszukać sztof, futro, rajfynszlus i pasowne knefle. Co sie za tym najeździyłach! Sumiynie mi niy pozwolo taki kostim wyciepnôńć. W kômodzie sôm poskłodane ścicikacône cwitry, łaszki łod dzieci i serwety, co niy pasujôm na żodyn stôł. W bifyju stojôm wyscyrbiône szolki, waszpek z łobitôm glyjtôm i skrziwiône tarło. Może to wszyjstko bezto, co z kożdôm rzecôm zwiônzane sôm wspômniynia tak, jak ze tym kostimym. Przipôminajôm  roztomajte chwile i te ucieszne i tyz take wtorych lepi by było niy pamiyntać. Te rzecy to kônsek tak, jak stare fotografie. Łoglôndo sie je i wspômino. Zacôn sie podzim. Wszyjscy bydymy teroz wiyncy siedzieć w dôma, to może być dobry cas na luftuwanie śrankôw i bifyja ze wspômniyń. Idzie tyz wiyncy zaglôndać do albumôw ze fotografiami, podpisać zdjyńcia kaj to i z kym sie było, połosprawiać modym ło historii swoji familie podwiyl skleroza nos niy chyciyła.

                                                                                              7 listopada 2013.